Návod

Pri zostavení diferenciálnej rovnice popisujúcej zmenu teploty kávy využijeme Newtonov zákon o ochladzovaní, ktorý znie:

 „Teplejšie teleso sa v chladnejšom prostredí ochladzuje rýchlosťou priamoúmernou rozdielu teploty objektu a teploty prostredia“.

Zavedieme si nasledovné označenia:

  •  \inline x(t)      teplota kávy v čase t
  •  \inline T          konštatná teplota prostredia
  • k            koeficient úmernosti

Zmenu teploty kávy následne môžeme vyjadriť pomocou diferenciálnej rovnice

{x}'(t)=-k(x(t)-T); k>0