Návod

Označme x(n) počet zrniek obilia, ktoré má génius dostat za n-té políčko. Zo zadania vyplýva, že diferenčná rovnica bude mať tvar:

x(n)=2x(n-1)

so začiatočnou podmienkou:

 

Po úprave máme

x(n)-2x(n-1)=0