Návod

x(n) – je množstvo rádioaktívneho isotope na konci n hodín.

k – konštanta rozpadu.

Potom máme diferenčnú rovnicu: