Návod

s(t) – vzdialenosť bodu od začiatku odčítania v moment t.

k – koeficient úmernosti

s(0)=5

v(0)=20

Zmena hodnoty s postupom času sa vyjadruje diferenciálnou rovnicou: