Návod

Nech v(t) – rýchlosť člna v moment času t od začiatku pohybu.

\frac{dv}{dt} – jeho zrychľovanie.

F – sila, posôbiaca na čln

m – hmotnosť člna

k – koeficient úmernosti.

Podľa druhého Newtonovho zákonu:

m\frac{dv}{dt}=F

Podľa úlohy:

F=kv

Dostávame diferenciálnu rovnicu:

\frac{dv}{dt}=\frac{k}{m}v=k_{0}v

\frac{dv}{dt}=k_{0}v