Dosadenie

x(n)=\frac{n+2}{n+1}\cdot \frac{n+1}{n}...\frac{5}{4}\cdot \frac{4}{3}\cdot \frac{3}{2} \cdot 1000

x(n)=\frac{1000(n+2)}{2}